اهداف و برنامه ها

 

شناخت نیازهای جامعه و پتانسیل‌های موجود در دانشگاه، مستلزم ایجاد ارتباط علمی و درک متقابل این دو پدیده است. بنابراین دفتر ارتباط با صنعت به عنوان مرجع رسیدگی، پاسخ‌گویی و توسعه این ارتباط در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بوده و تأمین نیروی انسانی متخصص و بسیاری از نیازمندی‌های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی را برای پاسخگویی به نیازهای جامعه بر عهده دارد.

 

اهداف

- توسعه همکاری‌های پژوهشی و فناوری متقابل دانشگاه‌ها، صنعت و جامعه

- ایفای نقش مؤثر در ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه و ارتقای علمی بنگاه‌های تولیدی

- ایفای نقش مؤثر در قانون حداکثر استفاده از توانمندی فنی و مهندسی داخلی

 

عناوین مهم‌ترین برنامه‌های دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به شرح زیر می‌باشد.

- مشاوره

- توسعه آموزش و برنامه‌های آموزشی

- فعالیت‌های تحقیق و توسعه

- سایر زمینه‌های همکاری بین دانشگاه، صنعت و جامعه

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۶