تفاهم نامه های همکاری

 • تفاهم نامه همکاری آموزشی پژوهشی و فناوری با اداره کل استاندارد استان آبان 1401
 • تفاهم نامه همکاری آموزشی پژوهشی و فناوری با سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان آبان 1401
 • تفاهم نامه همکاری آموزشی پژوهشی و فناوری با دانشگاه علمی کاربردی استان اردیبهشت 1401
 • تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
 • تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و اداره آب و فاضلاب استان اردبیل
 • تفاهم نامه همکاری بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و شرکت پرشین داروی البرز
 • تفاهم نامه همکاری بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و گروه آموزشی اطفال بیمارستان کودکان بوعلی اردبیل
 • تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات سلامت و ناقلین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • تفاهم نامه همکاری بین دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 • تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل با دانشگاه جامع علمی کاربردی اردبیل
 • تفاهم نامه همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با انتشارات یاوریان
 • تفاهم نامه همکاری دانشگاه با جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل
 • تفاهم نامه همکاری دانشگاه با اداره کل استاندارد استان اردبیل
 • تفاهم نامه همکاری دانشگاه با نیروی انتظامی
 • تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی با دانشگاه محقق اردبیلی
 • تفاهم نامه دانشگاه با شهرداری
 • تفاهم نامه همکاری دانشگاه و سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل
 • تفاهم نامه همکاری دانشگاه با اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲